ประกาศผลการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์

แจ้งรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์

อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

_______________

 

นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา

 

 

สมาชิกสาเทศบาลตำบลบัลลังก์

ลำดับที่

เขตเลือกตั้งที่

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

๑. นายเคลื่อน  งิมขุนทด

๒. นายชลอ  ดีขุนทด

๓. นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด

๔. นางบังอร  กะสันเทียะ

๕. นายอัวะ  ตอบสันเทียะ

๖. นายสุข  อยู่เจริญ

 

๑. นางสมพร  หึกขุนทด

๒.นายฉลองชัย  สถิตายุธ

๓. นายพิทักษ์  สวัสดี

๔. นายพิชิต  รอดเมือง

๕. นายกองพล  มีเงิน

๖. นายคูณ  รักชาติ

 

 

อัพเดทเมื่อ : 02-05-2013 00:00:00


 


เทศบาลตำบลบัลลังก์
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โทรศัพท์ 044-761-815 Email: admin@bunlung.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology